ખેડુતો ને ચાફ કટર નિ ખરીદી માટે 50 % સબસિડી યોજના ચાલુ.

ખેડુતો ને ચાફ કટર નિ ખરીદી માટે 50 % સબસિડી યોજના ચાલુ.